Nachtegaal

In de duinen is de aantalsontwikkeling van insecteneters die in duinstruweel broeden vaak positief, waar verstruiking en verruiging van de duinen als oorzaak voor wordt gezien. Vanaf 1988 is bijvoorbeeld de grasmus sterk toegenomen. Echter, andere soorten laten een ander beeld zien: zo is de stand van de nachtegaal in Meijendel nagenoeg onveranderd vanaf 1988 en is de fitis sterk afgenomen tussen 1988 en 2018. Het is opmerkelijk dat de aantalsontwikkelingen van deze struweelsoorten zo verschillen, hoewel ze alle drie insecteneters zijn, alle vier hun nesten vlakbij de bodem bouwen en alle vier in struweel voorkomen. Omdat struweelvogels vaak algemeen zijn, is er weinig tot geen onderzoek naar gedaan. In opdracht van Dunea doe ik vanaf 2021 onderzoek naar de nachtegaal en andere struweelsoorten en de rol die begrazing bij hun voorkomen kan spelen.

Nachtegaal (Jos Zwarts)