Onderzoek

Veranderingen in de fauna van een ecosysteem zijn vaak pas zichtbaar als veranderingen in de broedvogelstand. Dat komt doordat vogels meestal makkelijk te tellen zijn en bijvoorbeeld insecten niet. Door ontrafeling van het voedselweb van doelsoorten kunnen ecologische knelpunten in een terrein worden opgespoord. Hiervoor is veldonderzoek noodzakelijk, vormgegeven door opgedane kennis en ervaring. Vaak speelt nestonderzoek een centrale rol: van welke prooien uit het ecosysteem zijn jongen afhankelijk, hoeveel jongen vliegen uit en wat is hun overleving? Komen de eieren uit? Kortom, het gaat om hun precieze relatie met het ecosysteem waarin de vogels voorkomen.

De afgelopen jaren heeft Oenanthe Ecologie een aantal projecten geleid, allemaal aan de hand van een groeiend aantal vogelsoorten in een groeiend aantal landschappen. Voedselarme, droge zandlandschappen zijn gevoelig voor verzuring en vermesting, waardoor de fauna in deze landschappen zeer onder druk staat. Maar hoe precies? Onderzoeksprojecten om precieze knelpunten te vinden spelen zich af in duinen, heidevelden en heischrale graslanden.

Oenanthe Ecologie verzorgt het veldonderzoek en maakt de resultaten inzichtelijk voor overheden en terreinbeheerders. Zij zijn immers verantwoordelijk voor de natuurkwaliteit in hun provincies en terreinen. Maar ook omdat veranderingen in een beheerd terrein indicatief zijn voor de manier waarop beheermaatregelen doorwerken op de fauna: gaat het de gewenste kant op of is bijsturing noodzakelijk?

tapuitenlandschap (Elwin van der Kolk)