Vogelsoorten

Door een aantal vogelsoorten te vergelijken ben ik op zoek naar de eventuele knelpunten in het voedselweb van een natuurgebied. Deze soorten hebben grote overeenkomsten in hun ecologie, maar verschillen in hun aantallen. Vanzelfsprekend zal deze set soorten per terrein kunnen verschillen, al naargelang het habitat. In de vastelandsduinen en deels ook op de Veluwe vergelijk ik momenteel de broedbiologie van graspieper, tapuit en roodborsttapuit. In de hoogvenen en heidevelden van Drenthe bestuderen we het doen en laten van het paapje. Ook de koekoek bestudeer ik sinds kort, want waarom gaat die achteruit?

tapuitenlandschap (Elwin van der Kolk)